´The world is hungry for meaning and belonging´  

(Bill Turner)

Zintern is een adviesbureau voor mens en organisatie.

Zin is een belangrijke drijfveer voor leven en werken. Zin staat voor plezier en voldoening. Zin betekent ook waarde en betekenis. Beide zijn basisvoorwaarden voor gelukkig leven en werken.

Intern heeft met binnenkant te maken. Of het nu gaat om mensen of organisaties, problemen of conflicten, altijd zul je aan de binnenkant moeten beginnen.

Zintern biedt u

Ø      Coaching / Counseling

Ø      Workshops en Trainingen

Ø      Advisering

We vertellen er graag meer over.

 

Zingeving – Identiteit – Motivatie

In de huidige arbeids- en organisatiecultuur spelen deze begrippen een belangrijke rol. Men zou kunnen zeggen dat aandacht voor deze zaken niet bij de secundaire of zelfs tertiaire arbeidsvoorwaarden hoort, maar met stip gestegen is tot conditie van de eerste orde.

De mens is niet een levende machine, geen ´levend kapitaal´ of ´human resource´. Mensen willen de zin van hun werk kunnen ervaren en daarmee hun werk kunnen beleven als mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te realiseren. Zij hebben behoefte in relatie te staan tot anderen, met hun capaciteiten, maar ook met dee zwakheden die hen eigen zijn.

Zingeving en motivatie zijn inmiddels begrippen die veel klinken in relatie tot werk en organisatie. Maar ook ´Identiteit´ is van wezenlijk belang. Zoals ieder mens heeft elke organisatie haar eigen identiteit. Vaak, in ´identiteits-gebonden´ organisaties, is deze heel sterk verwoord in grondslag of statuten. Meestal is identiteit een onbewust, maar zeer bepalend gegeven. In beide situaties is het waardevol identiteit-bewust te worden. Want er ligt nog een fundamentele dimensie achter missie en visie: essentie.

 

Mensen – Teams – Organisaties

Zingeving, identiteit en motivatie zijn niet alleen zaak van de mens als individu. De verschillende verbanden waarin men leeft en werkt zijn de plaatsen waar deze thema´s aan de orde komen en hun rol spelen. Aangezien in de huidige cultuur veel vormen van gemeenschap zijn weggevallen of door schaalvergroting ´opgerekt´ is de werksituatie bij uitstek voor veel mensen een sociaal verband, een ´community´.

Het functioneren van teams staat of valt met de wijze waarop ieder lid er deel van kan uitmaken. Goede samenwerking (en dus rendement) vraagt om onderlinge aandacht, afstemming op elkaars kwaliteiten, en respect voor ieders drijfveren, waarden en idealen. Aspecten die maar al te vaak vergeten worden.

Wat voor teams geldt gaat ook op voor organisaties in hun geheel. Bovendien zal juist op organisatie-niveau beleid gemaakt moeten voor deze voor de organisatie- en arbeidscultuur wezenlijke zaken.

 
Dienen en leiden

Eén van de uitgangspunten van het werk van Zintern is het gedachtegoed van Robert Greenleaf. Hij schreef zijn essay 'The servant as leader' na een levenslange ervaring als directeur Management Development, gecombineerd met een door spiritualiteit gedragen wijze van leven. Uitgangspunt van zijn denken is de vruchtbare relatie tussen dienen en leiden: leidinggeven is dienstbaar zijn aan je medewerkers en je organisatie. Hij verzamelde dit gedachtegoed uit de wereldwijde menselijke cultuur, geschiedenis en religiositeit. Greenleafs  essay is inmiddels gevolgd door een hele reeks boeken en artikelen, van hemzelf, maar ook van vele andere baanbrekende schrijvers op het gebied van management en leidinggeven. Een goed uitgangspunt voor studie is de website van het Robert K.Greenleaf Institute in Indianapolis; www.greenleaf.org

Dienaar en leider, het lijken twee tegengetelde begrippen. Wie evenwel goed observeert zal zien dat in veel situaties juist de dienaar een belangrijke leiding-gevende rol vervult. Omgekeerd is juist de leider bij uitstek in staat een dienende functie te vervullen.

Greenleaf is er in zijn denken en schrijven op gericht mensen en organisaties in hun dienstbaarheid te ontwikkelen, juist om hen als zodanig leidinggevend te laten zijn. Leider-zijn is in deze optiek geen recht of positie (macht), maar een zaak van interactie (invloed) en verantwoordelijkheid. Binnen een organisatie is ´de leiding´ slechts ten dele te lokaliseren in een directiekamer of bestuursafdeling: leidinggeven is een terrein waarop ieder lid van een organisatie zich beweegt en op het juiste moment en in de juiste situatie zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Een voorwaarde is dat betrokkenen die verantwoordelijkheid ook op zich kunnen nemen. Daarbij gaat het niet alleen om bevoegdheden, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor ieders persoonlijkheid. Greenleaf benadrukt dat de waarde van ieder mens veel meer is dan zijn of haar functioneren.

´Dienen´ en ´Leiden´ zijn de twee brandpunten van een ellips. Door zowel het leidende als dienende aspect van alle functioneren te belichten en uit te werken wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan éénduidigheid in doelstelling, functioneren en imago van een bedrijf of organisatie.

Robert Greenleafs filosofie doet recht aan fundamentele menselijke levenswaarden en behoeften.

De waarde van Greenleafs gedachten wordt geïllustreerd in de wijze waarop auteurs als Blanchard, Covey en Senge in hun werk zijn gedachten noemen als grondleggend element van hun eigen denken.  

 

Wat kunt u van Zintern verwachten?

 Coaching – Counseling  

-         persoonlijke omstandigheden

-         burnout

-         carrièreswitch of -breuk

-         balans mens en werk

-         relatie persoonskenmerken – functie-eisen

-         de betekenis van waarden en idealen

 Workshops – Trainingen  

Advisering  

-         organisatiecultuur

-         beleid rond identiteit en inspiratie

-         motivatie-beleid

-         de specifieke vragen van vrijwilligersorganisaties

 

   

Drs. Jaap Huttenga   Fazantenlaan 42     3704 EM Zeist

tel.: 030– 2281954     fax: 030– 2281455   

mobiel: 06 5465 8378   

e-mail: post@zintern.nl